Loterie promocyjne są stosowane przez firmy pragnące wyróżnić się na rynku. Element losowy sprawia, że loterie stają się coraz bardziej popularne, gdyż nie wymagają dużego nakładu energii klientów. Wystarczy spełnić niezbędne „minimum”, aby wziąć udział w walce o nagrodę, co czyni je skutecznymi formami promocji sprzedaży.

Jak zorganizować loterię?

Współczesne firmy, które odgrywają wiodącą rolę na rynku, wiedzą, że stosowanie różnych ciekawych form promocji jest nadrzędnym elementem szeroko pojętej polityki sprzedaży. W tym celu agencje promocyjne uciekają się do organizacji loterii, które pozwalają na osiągnięcie wszystkich istotnych celów. Jedną z wielu zalet takich technik promocyjnych jest promowanie nowych i już dostępnych produktów i usług, budowanie wizerunku i relacji z klientami. Obecnie działania promocyjne cechują się coraz większą skutecznością, pod warunkiem, że zastosuje się właściwe metody i narzędzia. Jednym z takich rozwiązań są właśnie loterie promocyjne.

Czym jest loteria promocyjna?

Loterie są jednym z wielu działań promocji stosowanych przez firmy. Ich celem zachęcenie klientów do nabycia produktów i usług, co ma wpływ na zwiększenie wolumenu sprzedaży. Istotnym elementem akcji promocyjnych jest wzmocnienie wizerunku firmy. Wpływa to na poziom zaufania klientów w taki sposób, by chcieli oni skorzystać w przyszłości z jej oferty. Efektywna loteria promocyjna to takie działanie, które ma jasno określony cel. Chodzi tu przede wszystkim o zdobycie nowych klientów, zaufania obecnych klientów czy też wzrost sprzedaży. Również o grupę docelową oraz czas jej trwania. Dzięki temu można dokładnie określić zasady udziału w loterii promocyjnej i formy kontaktu z uczestnikami.

Loteria promocyjna to gra losowa, której rezultat jest zależny od przypadku. Dlatego też jej klienci nie mają gwarancji, że wygrają nagrodę, nawet jeśli spełnili wszystkie stawiane im warunki. Ponadto jeżeli w loterii promocyjnej obecne są inne czynniki, które mogą mieć wpływ na jej rezultat. Oznacza to, że jeśli ostateczny wynik, choćby nawet w niewielkim stopniu, zależny jest od elementu losowego, to będzie to gra losowa. Warunki tej gry są określone w regulaminie loterii promocyjnej.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje loterii: audiotekstową i promocyjną. W przypadku pierwszej z nich klient dołącza do gry poprzez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej. Natomiast wzięcie udziału w loterii promocyjnej następuje poprzez zakup produktu, usługi albo inny dowód uczestnictwa określony w regulaminie.

loteria świąteczna organizacja

Loteria promocyjna – kwestie prawne

Loterie dają klientom możliwość wygrania nagród rzeczowych lub pieniężnych. Firmy nie zawsze są świadome tego, że niektóre formy promocji mogą zostać uznane za grę losową. Jest to niezwykle istotne, bowiem prowadzenie loterii promocyjnych znajdują się pod ścisłą kontrolą właściwych organów państwa. Właśnie dlatego warto zapoznać się z przepisami prawa, które regulują organizację loterii. Loteria promocyjna musi być planowana dużo wcześniej, gdyż już samo uzyskanie pozwolenia trwa dwa miesiące.

Kluczowym aktem prawnym, który reguluje organizację loterii promocyjnej jest Ustawa z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, która określa czym jest loteria. Ponadto określa ona również podmiot, przedmiot, rodzaje, organy kontroli oraz reguluje całą jej strategię. Według niej loteria promocyjna jest grą losową o wygrane rzeczowe albo pieniężne, której rezultat jest zależny od przypadku.

Organizacja loterii promocyjnej

Tworząc loterie należy wziąć pod uwagę przepisy, które zostały zawarte w samej ustawie o grach hazardowych, jak również w jej późniejszych zmianach. Od 1 kwietnia 2017 roku, aby prowadzić loterię promocyjną należy złożyć wniosek o zezwolenie do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej. Uzyskanie takiego zezwolenia wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 10% wartości brutto puli nagród. Zmiana ustawy o grach hazardowych usuwa niektóre wymogi związane z loterią promocyjną. Do niedawna były one niezbędne, jednak niedawno usunięto obowiązek posiadania świadectwa zawodowego przez osoby zajmujące się nadzorem loterii zastępując go koniecznością odbycia właściwych szkoleń.

Szkolenie z przepisów prawnych musi być prowadzane co trzy lata, natomiast szkolenie z regulaminu konkretnej loterii promocyjnej powinno być prowadzone osobno dla każdej loterii. Osoba, która odbyła szkolenie uzyskuje zaświadczenie, które powinno być włączone do dokumentów loterii. Od 1 kwietnia 2017 r. loteria promocyjna może być prowadzona przez osobę, która oprócz posiadania stosownych szkoleń, powinna odznaczać się dobrą opinią, nie być skazana za umyślne przestępstwo (w tym skarbowe) oraz używać języka polskiego na poziomie właściwym do nadzoru lub prowadzenia loterii.

Wybór zwycięzców loterii promocyjnej może nastąpić poprzez umieszczenie losów w urnie albo użycie urządzenia do losowania nagród. W trakcie doboru nagród należy uwzględnić ich wartość, gdyż nagrody wynoszące więcej niż 2280 zł brutto nalicza się podatkiem w wysokości 10%. Kwoty poniżej tej wartoś z dodatkowej opłaty.

Drugim aktem normującym loterie jest Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o służbie celnej. Określa ona organy sprawujące kontrolę nad loterią oraz całą procedurę jej prowadzenia.

Loteria promocyjna a urząd celno-skarbowy

Konkursy konsumenckie i loterie, choć mają podobne nazwy, są różnymi formami promocji sprzedaży. Wspólnym elementem loterii i konkursu jest to, iż biorąc w niej udział można wygrać nagrody. Przepisy nie regulują jednak, jak można je zdobyć. Biorąc pod uwagę fakt, iż loteria promocyjna jest grą losową zależną od przypadku, to właśnie przypadek jest kluczowym czynnikiem, który wyłania zwycięzców. Już samo znaczenie terminu „loteria” wskazuje na element losowy. Można więc uznać, iż w przypadku loterii promocyjnej zwycięzców wyłania się na zasadzie przypadku, czyli poprzez losowanie.

Należy również pamiętać, iż odmiennie niż w przypadku konkursu prowadzenie loterii promocyjnej wiąże się z wydaniem pozwolenia. Wniosek powinien obejmować dokładny projekt regulaminu loterii, do którego należy dołączyć szereg dokumentów, które są niezbędne, aby wydać stosowne pozwolenie: bankowe gwarancje wypłaty nagród, które chronią uczestników loterii, dokumenty wskazujące na legalność źródeł pochodzenia środków na organizację loterii promocyjnej, zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu podatków, składek ZUS i należności celnych.

Na początku dyrektor izby administracji skarbowej dokona sprawdzenia wniosku pod względem spełnienia wymogów formalnych. Jeżeli wniosek nie będzie spełniał tych wymogów, firma zostanie wezwana do uzupełnień w terminie siedmiu dni. Gdy wniosek będzie spełniał wszystkie wymogi formalne, wówczas dyrektor sprawdzi wniosek pod względem przedmiotowym, na co ma dwa miesiące od chwili złożenia wniosku. Loteria promocyjna może zostać wykonana dopiero po oficjalnym wydaniu zezwolenia.

Regulamin loterii promocyjnej

Loterie są szeroko stosowane przez firmy do zwiększenia wolumenu sprzedaży i poziomu zaufania klientów, jednak jej organizacja wiąże się ze stworzeniem dokładnego regulaminu. Jest to niezbędny element, dlatego agencja promocji musi dokładnie ustalić, co ma zawierać oraz w jaki sposób go stworzyć. Projekt regulaminu, dołączany do wniosku o zezwolenie na prowadzenie loterii promocyjnej, powinien zawierać kilka ważnych kwestii.

Po pierwsze, loteria promocyjna musi posiadać swoją nazwę, dlatego należy określić ją w projekcie. Należy również podać nazwę firmy, która prowadzić będzie loterię promocyjną. Po drugie, firma musi wskazać podmiot, który udzielił pozwolenia. Ponadto regulamin musi dokładnie określać zasady loterii promocyjnej, obszar i czas jej trwania. Równie istotne jest określenie sposobu organizacji loterii promocyjnej oraz terminu i miejsca losowania zwycięzców. W dalszych częściach umieszcza się termin i sposób ogłoszenia wyników, termin i miejsce wydania nagród, wartość puli nagród a także sposób rozstrzygania reklamacji. Loterie należy dokładnie planować, dlatego stworzenie dobrego regulaminu jest bardzo istotnym krokiem tej strategii promocji.

Organizacja loterii promocyjnej

Pierwszym etapem tworzenia loterii promocyjnym jest przejęcie uprawnień formalnych i prawnych. Dopiero wtedy firma może rozpocząć tworzenie regulaminu akcji promocyjnej. Po określeniu dokładnych celów, terminów, zasad, nagród i innych właściwych cech loterii promocyjnej następuje etap stworzenia wniosku o udzielenie zezwolenia. Kolejnym krokiem, po nawiązaniu umowy z urzędem celno-skarbowym odnośnie kształtu regulaminu, jest wniesienie opłaty w wysokości 10% wartości brutto wszystkich nagród. Wówczas firma może zacząć tworzyć niezbędne zaplecze, co obejmuje aplikacje konkursowe, projekt i wydruk materiałów oraz obsługę wiadomości SMS.

Następnie wybiera się zwycięzców oraz zamawia się nagrody, które się gromadzi, pakuje i wysyła do finalnych odbiorców. Po zakończeniu loterii promocyjnej i wysyłce nagród należy udostępnić ewidencję wydanych nagród, zaświadczeń o otrzymanej nagrodzie oraz ewidencję podatkową. Po stronie firmy zajmującej się loterią znajduje się również uwzględnianie reklamacji. Loterie są bardzo czasochłonne. Obejmują wiele różnych etapów realizacji, dlatego należy je sumiennie planować.

loteria promocyjna

Loterie promocyjne – podsumowanie

Organizacja loterii promocyjnych jest uznawana za skuteczną metodę promocji sprzedaży. Wiąże się ona jednak z wieloma wymogami prawnymi i trudnościami zestrojenia kampanii promocji do wszystkich wymagań formalnych i prawnych. Pomimo tego loterie promocyjne przynoszą duże korzyści. Dlatego też są właściwą strategią promocji w kontekście wizji rozwoju firmy. Ponadto loteria promocyjna zapewnia dużo lepszy kontakt z klientami, a także pomaga w budowie relacji opartych na zaufaniu. Chcesz sprawdzić, jak to wygląda w praktyce? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej konsultacji!